Privacy Statement

Via de website jumbosparenmetelkaar.nl (hierna: de “Website”) verzamelen Jumbo en Link (samen: Jumbo Sparen met Elkaar) persoonsgegevens over jou (hierna: “Informatie”). In dit Privacy Statement wordt beschreven welke Informatie Jumbo en Link over de bezoekers van de Website verzamelen en voor welke doelen deze Informatie wordt gebruikt.

 1. Wie is Jumbo?
  Jumbo Supermarkten B.V. (“Jumbo”) houdt zich bezig met de detailhandel in levensmiddelen en aanverwante artikelen.

Jumbo is verantwoordelijk voor de wijze waarop zij via de Website Informatie over jou verzamelt, gebruikt en opslaat.

Jumbo Supermarkten B.V.
KvK 16044409
Rijksweg 15
5462CE Veghel

De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn:
Sanne Kennepohl: privacy@jumbo.com.

 1. Wie is Link?
  Link Marketing Communicatie B.V. (“Link”) ontwikkelt en implementeert hoogkwalitatieve verkoop- en loyaliteitspromoties voor Nederlandse en internationale retailers en fabrikanten. Link is verantwoordelijk voor het bestelplatform en de afhandeling van de bestellingen die je via de Website plaatst.

Link Business Creatives
KvK 30125099
Maliebaan 98
3581 CZ Utrecht

 1. Welke Informatie verzamelt Jumbo Sparen met Elkaar?
  Jumbo Sparen met Elkaar verzamelt via de Website jouw:
 • Aanhef, voor- en/of achternaam: wij vinden het fijn als we jou op de juiste manier kunnen aanspreken.
 • E-mailadres: We mailen jou onze reactie als je ons een vraag hebt gesteld of je mening hebt gegeven. Als je hier toestemming voor geeft, ontvang je ook per e-mail acties van Jumbo.

Enkel wanneer je je als school/vereniging/club aanmeldt voor de actie, verzamelt Jumbo Sparen met Elkaar via de Website jouw:

 • Aanhef, voor- en/of achternaam: wij vinden het fijn als we jou op de juiste manier kunnen aanspreken en zo kunnen we ook controleren of jij degene bent die deelneemt aan Jumbo Sparen met Elkaar.
 • E-mailadres: op dit opgegeven adres word je op de hoogte gehouden over het verloop van de actie voor jouw school/vereniging/club. Als je een bestelling in de webshop geplaatst hebt kan jouw e-mailadres ook gebruikt worden om je op de hoogte te houden over deze bestelling.
 • Telefoonnummer: als er onverhoopt iets met je account of bestelling aan de hand is nemen we hierover contact met je op. Je telefoonnummer wordt niet doorgegeven aan derden en ook niet gebruikt voor marketing doeleinden.
 • Adres en postcode: het adres en de postcode worden gebruikt om alvorens de actie begint promotiematerialen naar je te versturen. Daarnaast worden deze gegevens ook overgenomen wanneer je een bestelling plaatst in de webshop. Dit kun je op dat moment wijzigen.
 • Postcode: omdat wij graag zorgen voor voldoende aanbod van activiteiten in jouw omgeving willen we graag weten in welke regio jij woont.
 • IP-adres: wij slaan jouw IP-adres op om eventuele problemen te voorkomen en misbruik tegen te gaan.

Voor welke doeleinden wij jouw gegevens verder gebruiken wordt hieronder toegelicht.

 1. Op basis van welke grondslag verzamelen wij jouw Informatie?
  Om jouw Informatie te mogen verwerken moet de verwerking gebaseerd worden op één van de grondslagen zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Jumbo Sparen met Elkaar verwerkt jouw Informatie als jij daar toestemming voor hebt gegeven, zoals voor de ontvangst van een nieuwsbrief, of omdat de verwerking mogelijk is voor het tot  stand komen van de overeenkomst. De overeenkomst betekent hier het plaatsen van een bestelling in de webshop.
 2. Met wie deelt Jumbo Sparen met Elkaar jouw persoonsgegevens?
  Jumbo Sparen met Elkaar verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Jumbo Sparen met Elkaar kan jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit nodig is voor het afronden van de bestelling, je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit verplicht is vanuit de AVG. Jumbo Sparen met Elkaar verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Jumbo Sparen met Elkaar.
 3. Contact
  Als je contact opneemt met de klantenservice van Jumbo of Jumbo Sparen met Elkaar, omdat je vragen of klachten hebt over de Website, je bestelling of het gebruik van jouw informatie zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. Jumbo of Jumbo Sparen met Elkaar kan jou vragen om meer Informatie te geven indien wij dat nodig vinden voor de beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht.

De Informatie die op deze wijze wordt verzameld, wordt gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen en de afhandeling van klachten. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Jumbo of Jumbo Sparen met Elkaar, namelijk het belang om jou als klant efficiënt te kunnen bedienen en de klantenservice van Jumbo en Jumbo Sparen met Elkaar te optimaliseren. De verstrekte Informatie wordt tevens opgeslagen in de centrale database en gebruikt voor de in dit Privacy Statement vermelde doeleinden.

Deze voorwaarden gelden ook als je bij Jumbo een verzoek doet om inzage in de Informatie die Jumbo over jou opslaat of als jij Jumbo verzoekt bepaalde Informatie te wijzigen of te verwijderen. In paragraaf 15 staat meer informatie over de manier waarop deze verzoeken kunnen worden ingediend.

 1. Bestellingen
  Via de Website kun je bepaalde producten bestellen. De gegevens die je in het kader van de bestelling via de Website verstrekt, worden primair gebruikt voor het afhandelen van de bestelling. Deze gegevens worden, met uitzondering van het bepaalde onder paragrafen 5 en 6, alleen gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en het sturen van berichtgeving over je bestelling, en niet voor andere doeleinden. Voor de verwerking van jouw Informatie in het kader van je bestelling is Link de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.
 2. Nieuwsbrieven
  Het e-mailadres dat je hebt opgegeven via de Website of de App, kan door Jumbo worden gebruikt om jou de nieuwsbrief omtrent deze actie en toekomstige acties toe te zenden, mits je hier toestemming voor gegeven hebt. Indien je op een gegeven moment geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in elke nieuwsbrief is opgenomen. Voor de verwerking van jouw Informatie in het kader van het sturen van nieuwsbrieven is Jumbo de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Jumbo verwerkt jouw e-mailadres ten behoeve van direct marketing op basis van haar gerechtvaardigd belang om jou de nieuwsbrief te kunnen toezenden.
 3. Cookies
  Via de Website wordt gebruikt gemaakt van cookies. Voor een nadere uitleg over de type cookies die worden geplaatst alsmede de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt, verwijzen we je naar het Cookie Statement dat op de Website te raadplegen is. Indien er Informatie over jou wordt verzameld met behulp van cookies, wordt die Informatie alleen gebruikt om de doeleinden waarvoor de cookies zijn geplaatst, te realiseren. Deze Informatie wordt niet aan andere bestanden of gebruikersprofielen gekoppeld.
 4. Statistisch onderzoek
  Jumbo streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de Website. Hiervoor is het noodzakelijk dat Jumbo continu statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen in de Website kan aanbrengen.

Jumbo kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw Informatie, dit doet Jumbo op basis van haar gerechtvaardigd belang bij statistisch onderzoek, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van haar diensten. Alleen speciaal hiervoor aangewezen medewerkers van Jumbo hebben voor dit doel toegang tot jouw Informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.

 1. Bewaren van Informatie
  Jumbo en Link zullen Informatie over jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het verwerkelijken van de doeleinden waarvoor de Informatie is verkregen. Jouw Informatie wordt maximaal twee jaar bewaard na het aanmelden van je school/vereniging/club, waarna jouw informatie anoniem gemaakt of verwijderd wordt.
 2. Bestelplatform
  Wanneer jij op de Website een bestelling plaatst, maak je daarvoor gebruik van het bestelplatform van Link. De overeenkomst tot het aanschaffen van producten en/of diensten via de Website wordt ook met Link gesloten. Jumbo heeft geen zeggenschap over het platform en/of de diensten van Link of van enige andere derden waarnaar wordt gelinkt op de Website. Jumbo accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.
 3. Bescherming van jouw Informatie
  Jumbo en Link hechten veel waarde aan een goede beveiliging van jouw Informatie. Jouw Informatie wordt bij ons veilig verzonden door ze te coderen. Wij maken daarbij gebruik van coderingssystemen TLS (Transport Layer Security) c.q. SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen Jumbo en Link de Website en andere systemen met passende technische en organisatorische maatregelen om jouw Informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 4. Wat zijn je rechten?
  Op grond van de privacywetgeving heb je als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen het Privacy Statement wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze je deze rechten kunt inroepen.

Reactie
We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand op je verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Indien dat het geval is, zullen we je hierover voor afloop van de hierboven bedoelde maand informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

Verzoeken kunnen worden gedaan via: serviceformulier op www.jumbo.com/contact.

Om er zeker van te zijn dat de Informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort, vragen we je om een geldig legitimatiebewijs mee te zenden. We verzoeken je om het op jouw legitimatiebewijs afgebeelde BSN-nummer onleesbaar te maken.

De mogelijkheid bestaat dat we een verzoek van je afwijzen, bijvoorbeeld omdat je verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat we (wettelijk gezien) niet aan je verzoek kunnen of hoeven voldoen. We zullen je ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat we je vragen jezelf te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen.

We wijzen je er op dat je, in het geval wij een verzoek van je afwijzen, het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

lnzagerecht
Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij op jou betrekking hebbende persoonsgegevens verwerken. lndien dit het geval is, zullen we je in overeenstemming met de wet een kopie van de over jou verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om een verzoek tot rectificatie van onjuiste op jou betrekking hebbende persoonsgegevens in te dienen. lndien mogelijk, heb je tevens het recht aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om zo de verzameling van jouw persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden
Je hebt het recht om te verzoeken tot wissing van (bepaalde) op jou betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien je verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende persoonsgegevens verwijderen.

Recht op beperking
Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, we gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet verder zullen verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zullen we jouw privacy belangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als jouw belang zwaarder weegt, zullen we jouw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kun je altijd bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen. We zullen de gegevens die onder dit recht vallen op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan jou ter beschikking stellen zodat je deze aan een derde partij kunt overdragen.

 1. Wijzigingen in dit Privacy Statement
  Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via de App. De laatste versie van het Privacy Statement is van 24-05-2018.
 2. Vragen?
  Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een bericht sturen middels het serviceformulier van Jumbo.

Heb je een klacht over het gebruik van je Informatie en kom je er met Jumbo of Link niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.